مجتبی تقوایی دوشنبه 24 شهریور 1393 03:45 ب.ظ نظرات ()

کم کم بعضَ از لهجوو از بین مِرَه کمتر بچیه هست که با لهجه مناواچی حرف زَنَد اگر همی طور ادامَه دِم تا 100 سال دِگه هیچکس دَ دُنیا مناواچی بلد نَخَ بو

شاید ای نوشتوو تنها مدرک وجود لهجه مناواچی بِشه

کاشکَ مِشو یَک جوره از ای لهجه بیشتر محافظت کُنِم

 دُرُسته که لهجوو بین مردم ایران فاصلَ ایجاد کِردَه و مردم کمتر حرف هم مِفَهمَن ولی از طرف دِگَه قشنگی دنیا به همی تفاوت بین ماس

اگر همه مردم مثل هم حرف مِزَه درسته که ارتباطات قوی تر مشو ولی به همو نسبت قشنگی دنیام کمتر مِشو

بعضَ از واژوون مناواچی کم کم دِگَه استفاده نَشَه اگر چنی واژیه بلدَه دَ ایجا بنویسَیه تا کَسونَ که مناواچی بلد نین یا کمتر بلدَن با ای واژوو بیشتر آشنا شَن