منوی اصلی
بیناباج
در نظر سنجی وبلاگ شرکت کنید.

شهرت زعفرانت جهانی است بیناباج       

 پهنه دشتهایت،زعفرانی است بیناباج


ســـــــــــند افتخــــــــــارتودرجنگ       

هفت  شـهیدوقـربانی است بیناباج


پـرزاستـعـــــدادنـهفــتــــه ای امــا        

 کـس به فکرکشف آنهانیـست بیناباج

کـس دلـش به حالــت نمـی سـوزد     

   دوردورنامــهــربــانــی است بیناباج

وعـــده هـای سرخرمــن دولـــت       

 بهــــردردت دوانــیســــــت بیناباج


بودجه هامیلیاردی هزینه می شوند  

   ســهـم تـوچنـدقــرانی اســـت بیناباج!


طرح گردشگری وهادی وغیره،افسوس  

کشکی وآبکی وسنگ پرانی است بیناباج


                                              شده ای سنگ صبوروعده ای پتک شدند!  

می زنندبرسرتو! این روانیست بیناباج


می دهندجمله مدیران دراستان به توپز!!   

ولی ازبودجه ازاین خبرانیست بیناباج!


بـــــاهمـــــه نــاملایمــات مســئــولیــن   

  شیوه مردمت مهـربـانـی است بیناباج


کــاش مسئــــولیــن بــــدانـنـدقــــدرت    

حـق تـوازتـوسعــه اینهـانیست بیناباج


پیشرفت تویقین پیشرفت استان است    

   آی مسئولین سرمایه استانی است بیناباج


به امید فردایی بهتر برای روستای سر سبز قائنات بیناباج

شعری در وصف بیناباجنه فیلمه بو،نه سریال،یادش بخیر       چراغونن، پرقیل وقال،یادش بخیر

اوسنه ی کل مگسی یادش بخیر     زمستونو،هو زر کرسی یادش بخیر

کچی وگرماس وفله یادش بخیر       بزی(بازی) هو خنه ی خله یادش بخیر

تلم زده،مسکه کشی،یادش بخیر        چای وپلوی اتشی،یادش بخیر

مستونو،پروارکشی یادش بخیر     منقل وکرسی اتشی یادش بخیر

عروسیونه باصفا یادش بخیر     عروس دامادباخدا یادش بخیر

مهریه بومبلغش کم،یادش بخیر      جهازوبو،هف هشت قلم،یادش بخیر

بارون و برف ممه زیاد،یادش بخیر     میخوامه شیره برف زیاد،یادش بخیر

نه ماهواره،نه رایانه، یادش بخیر    نه وام مه داش، نه یارانه یادش بخیر

ذکرهمه خداخدایادش بخیر              نمازوقران ودعا،یادش بخیر

 

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic